Java FileDescriptor()建構函式範例

2019-10-16 22:15:20

Java FileDescriptor()建構函式範例

FileDescriptor()建構函式具有以下語法。

public FileDescriptor()

範例

在下面的程式碼顯示如何使用FileDescriptor.FileDescriptor()建構函式。

import java.io.FileDescriptor;

public class Main {
  public static void main(String args[])  {
    FileDescriptor fd = new FileDescriptor();
    System.out.println(fd.hashCode());
  }
}

上面的程式碼生成以下結果。

705927765