MySQL Min()函式

2019-10-16 22:57:43

MySQL的Min()函式用來找出記錄集的最小值紀錄。

理解Min()函式,考慮一個employee_tbl表,它是具有以下記錄:

mysql> SELECT * FROM employee_tbl;
+------+------+------------+--------------------+
| id  | name | work_date | daily_typing_pages |
+------+------+------------+--------------------+
|  1 | John | 2007-01-24 |        250 |
|  2 | Ram | 2007-05-27 |        220 |
|  3 | Jack | 2007-05-06 |        170 |
|  3 | Jack | 2007-04-06 |        100 |
|  4 | Jill | 2007-04-06 |        220 |
|  5 | Zara | 2007-06-06 |        300 |
|  5 | Zara | 2007-02-06 |        350 |
+------+------+------------+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

現在假設根據上表中,想獲取daily_typing_pages的最小值,那麼可以簡單地使用下面的命令:

mysql> SELECT MIN(daily_typing_pages)
  -> FROM employee_tbl;
+-------------------------+
| MIN(daily_typing_pages) |
+-------------------------+
|           100 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

使用GROUP BY子句找到所有每個名稱最小值的記錄如下:

mysql>SELECT id, name, MIN(daily_typing_pages)
  -> FROM employee_tbl GROUP BY name;
+------+------+-------------------------+
| id  | name | MIN(daily_typing_pages) |
+------+------+-------------------------+
|  3 | Jack |           100 |
|  4 | Jill |           220 |
|  1 | John |           250 |
|  2 | Ram |           220 |
|  5 | Zara |           300 |
+------+------+-------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

可以使用Min()函式和Max()函式一起,找出最小值和最大值。試試下面的例子:

mysql> SELECT MIN(daily_typing_pages) least, MAX(daily_typing_pages) max
  -> FROM employee_tbl;
+-------+------+
| least | max |
+-------+------+
|  100 | 350 |
+-------+------+
1 row in set (0.01 sec)