cal命令


cal命令可以用來顯示公曆(陽曆)日曆。公曆是現在國際通用的曆法,又稱格列歷,通稱陽曆。「陽曆」又名「太陽曆」,係以地球繞行太陽一周為一年,為西方各國所通用,故又名「西曆」。

1.命令格式:

cal [引數][月份][年份]

2.命令功能:

用於檢視日曆等時間資訊,如只有一個引數,則表示年份(1-9999),如有兩個引數,則表示月份和年份。

3.命令引數:

 • -1顯示一個月的月曆
 • -3 顯示系統前一個月,當前月,下一個月的月曆
 • -s 顯示星期天為一個星期的第一天,預設的格式
 • -m 顯示星期一為一個星期的第一天
 • -j 顯示在當年中的第幾天(一年日期按天算,從1月1號算起,預設顯示當前月在一年中的天數)
 • -y 顯示當前年份的日曆

4.使用範例:

範例1:顯示當前月份日曆

命令:

cal

輸出:

[yiibai@localhost ~]$ cal
  February 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

[yiibai@localhost ~]$

範例2:顯示指定月份的日曆

命令:

cal 11 2017

輸出:

[yiibai@localhost ~]$ cal 11 2017
  November 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

[yiibai@localhost ~]$

範例3:顯示2013年日曆

命令:

cal -y 2017 
cal 2017

輸出:

[yiibai@localhost ~]$ cal -y 2017
                2017

    January        February         March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4       1 2 3 4
 8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25
29 30 31        26 27 28        26 27 28 29 30 31

    April          May          June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1    1 2 3 4 5 6        1 2 3
 2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10
 9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31      25 26 27 28 29 30
30
    July         August        September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1     1 2 3 4 5          1 2
 2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
30 31
    October        November        December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4          1 2
 8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23
29 30 31        26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                       31

[yiibai@localhost ~]$

範例4:顯示自1月1日的天數

命令:

cal -j

輸出:

[yiibai@localhost ~]$ cal -j
    February 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       32 33 34 35
 36 37 38 39 40 41 42
 43 44 45 46 47 48 49
 50 51 52 53 54 55 56
 57 58 59

[yiibai@localhost ~]$

範例5:星期一顯示在第一列

命令:

cal -m

輸出:

[yiibai@localhost ~]$ cal -m
  February 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

[yiibai@localhost ~]$